Acatistul Sfantului Cuvios Ioan Damaschin

Preotul face începutul obişnuit:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Dacă nu este preot, atunci se începe aşa:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătătilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Troparele de umilinţă, glasul al 6-lea

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Nascatoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, ca tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cred întru Unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi al nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; cel de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut; Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la  Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a facut om; Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat; Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede; Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci. Şi întru Una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Marturisesc un botez pentru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va sa vie. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni).

Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă, Binecuvântat este cel vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul Sfântului glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Condacul, glasul al 4-lea

Pe scriitorul de cântări şi cinstitul grăitor de Dumnezeu, pe învăţătorul Bisericii, şi dascălul şi luptătorul împotriva vrăjmaşilor, pe Ioan să-l lăudăm. Că luând crucea Domnului, toată înşelăciunea eresurilor a alungat-o, şi ca un cald mijlocitor către Dumnezeu, tuturor cere iertare de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin., (al Născătoarei de Dumnezeu)

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntată şi mijlocitoare stăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care, cu credinţă, strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea , pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de ppcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi în pacate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întareste. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Pe trâmbiţa cea sfinţită şi bine glăsuitoare, pe înţeleptul şi îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învăţăturile Domnului şi Mântuitorului nostru, veniţi toţi întru aleasa şi slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând aşa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Icosul 1:

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruieşte-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor şi soare luminându-se şi învăţându-se a lăuda pomenirile sfinţilor cu bună cuviinţă, să te lăudăm :

Bucură-te, dulce viersuitor şi cântător frumos;

Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;

Bucură-te, al Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;

Bucură-te, al Maicii celei Sfinte şi Prea Curate, de laude scriitor;

Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;

Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;

Bucură-te, că învăţându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;

Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă şi alăută de Duh purtată;

Bucură-te, luceafăr între stele;

Bucură-te, noule David, dulce cântător;

Bucură-te, fluier păstoresc care îndulceşti auzul şi gândurile;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 2:

Plin de înţelepciune, iscusit, chibzuitor socotind prea bine firea celor ce sunt, ai schimbat cele vremelnice pe cele veşnice; pentru aceasta, acum, proslăvit fiind în ceruri, Împăratului Celui nemuritor împreună cu cetele cereşti aduci lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 2:

Luceafăr prealuminat, slăvit propovăduitor, văzător al tainelor lui Dumnezeu te-ai arătat prin curată viaţa ta, că învăţându-le bine ai sporit ca un lucrător în via Domnului, pentru aceasta te lăudăm zicând:

Bucură-te, odraslă sfântă din rădăcină bună;

Bucură-te, ramură înverzită în bună credinţă crescută;

Bucură-te, că sămânţa cea bună întru tine, pământ bun a aflat;

Bucură-te, că întru bună pedepsire crescând, de darurile veselitoare inima ta s-a umplut;

Bucură-te, că blândeţea smerenia şi frica de Dumnezeu în tine s-a aflat;

Bucură-te, că înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi de la Duhul Sfânt le-ai învăţat;

Bucură-te, din pruncie te-ai arătat cu depline înţelesuri duhovniceşti;

Bucură-te, că iubindu-te Sfântul Duh, peste tine bogate daruri a revărsat;

Bucură-te, că vas ales şi curat te-ai făcut;

Bucură-te, stea luminoasă care luminezi Biserica;

Bucură-te, sfeşnic care dai strălucire din întuneric;

Bucură-te, limpede lămuritor a binecuvântatei credinţe în Hristos;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 3:

Aflând Har părinţii tăi înaintea celor de alt neam, ca o minune era a vieţui în pace şi a te creşte în pravoslavnica credinţă, în acea vreme când sufla cu îngrozire vânt rău asupra celor ce cinsteau şi mărturiseau pe Hristos, păzindu-te cu dreapta celui Prea Înalt, spre a fi făclia Bisericii lui Hristos, strălucind la toată lumea şi învăţând pe toţi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Văzând părinţii tăi în târg un monah de vânzare, ce plângea amar, nu pentru lipsire de viaţă ci pentru câ în toată înţelepciunea omenească era desăvârşit şi el pe nimeni altul nu a învăţat, răscumpărându-l l-au adus în casa lor şi punându-te înaintea lui a zis: Iată părinte, fiul tău, fă-l pe el moştenitor bogăţiei tale duhovniceşti, arată-te iscusit căci este cu mintea sporită. Iar tu, în scurtă vreme toate le-ai învăţat; deci pentru înţelepciunea ta te lăudăm zicând:

Bucură-te, cel ce cu răbdare ai pătruns tainele cele înalte ale lui Dumnezeu;

Bucură-te, că în puţină vreme toată învăţătura o ai străbătut;

Bucură-te, că în filozofie înţelept lucrător te-ai arătat;

Bucură-te, că în meşteşugul muzicii pe toţi cei de pe pământ ai întrecut;

Bucură-te, al teologiei limpede dogmatic;

Bucură-te, că în toată înţelepciunea duhovnicească desăvârşit te-ai arătat;

Bucură-te, că de multe ori covârşea ucenicul pe dascăl;

Bucură-te, pom bineroditor care la vreme îşi aduce roada sa;

Bucură-te, că toată astronomia şi măsurarea pământului, bine le-ai învăţat;

Bucură-te, că bogăţie de învăţătură nouă ne-ai dăruit;

Bucură-te, înţeleptule lucrător în via Domnului tău;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 4:

Întru atâta învăţătură şi înţelepciune aflându-te Părinte, nu te-ai înălţat cu mintea în deşertăciune, ci precum un pom plin de roade, pe cât se înmulţesc roadele, și îşi pleacă ramurile sale, aşa cu înţelepciune ai ales a fi mai mic înaintea Domnului şi ca o candelă aprinsă cu focul dumnezeieştii doriri, cu smerenie cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Săvârşindu-şi dorirea cuviosul Cosma, moştenitor înţelepciunii pe Ioan lăsând, s-a dus în pustie căutând înţelepciunea cea duhovnicească şi bine săvârşindu-şi viaţa către Domnul s-a dus; iar tânărul Ioan s-a făcut sfetnic împăratului pământesc şi prieten celui ceresc pentru ostenelile cele pentru cinstirea sfintelor Icoane, de a cărui râvnă folosindu-ne şi noi, îl lăudăm aşa:

Bucură-te, că a crede în pravoslavie ne-ai înălţat;

Bucură-te, că a cinsti sfintele Icoane cinstit şi plăcut lucu lui Dumnezeu ai făcut;

Bucură-te, că această dogmă prin scrisoare o ai întărit;

Bucură-te, că pe cei bine credincioşi prin trimiteri însufleţite de Dumnezeu i-ai învăţat;

Bucură-te, că pentru această bună lucrare rău meşteşug vrăjmaşul a lucrat;

Bucură-te, că pe împăratul cu mânie asupra ta l-ai pornit;

Bucură-te, că mâna ta cea dreaptă a fost tăiată;

Bucură-te, că mucenic de bună voie te-ai arătat;

Bucură-te, că a fost tăiată dreapta ceea care mustra pe cei ce urăsc pe Dumnezeu;

Bucură-te, că slăbind de durere ai cerut mâna să o îngropi în pământ;

Bucură-te, că pătimind pentru sfintele Icoane dogmele s-au întărit;

Bucură-te, că podoaba învăţăturilor tale a înfrumuseţat Biserica;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 5:

Câştigând cererea şi luând mâna cea tăiată, ai intrat în cămară şi căzând înaintea Icoanei Prea Curatei Născătoarei de Dumnezeu şi suspinând din adâncul inimii plângând ai zis: vino degrab în ajutor Stăpână, Maică, şi vindecă mâna mea, ca să scrie ţie şi Fiului Tău pentru a cânta: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând în vedenie pe Maica Domnului cu ochi milostivi căutând spre tine a zis: „iată, sănătoasă este mâna ta, osteneşte-te precum te-ai făgăduit mie” şi deşteptându-te ai văzut mâna vindecată. Atunci luând în mână condei şi veselindu-te, ai scris cântare nouă: „Dreapta Ta Doamne, s-a proslăvit întru tărie” iar pe Născătoarea cea mântuitoare o fericeai zicând:

Bucură-te, mângâietoarea celor necăjiţi;

Bucură-te, ajutătoarea grabnică a celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, izvor de vindecări neaşteptat;

Bucură-te, picătura de rouă răcoritoare în focul necazurilor;

Bucură-te, cer curat şi locaş al Împăratului;

Bucură-te, Rai luminos şi mângâietor;

Bucură-te, liman lin celor din primejdii;

Bucură-te, Soare luminos ce luminezi în întunricul ispitelor;

Bucură-te, lauda tuturor creştinilor;

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu care m-ai îndumnezeit pe mine;

Bucură-te, că prorocii te-au numit pe tine, munte, uşă, masă şi sicriu sfânt;

Bucură-te, Scară, Sfeşnic, Scaun şi Năstrapă;

Bucură-te, Maica lui Dumnzeu, Mireasă, pururea Fecioară;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi luminător a toată lumea!

Condacul 6:

Auzind de tămăduire domnul saracinilor, căindu-se, rugă pe Ioan să se întoarcă între sfetnicii săi; dar el n-a tăgăduit minunea, însă ca un smerit a rugat să-l slobozească pe el ca să meargă pe calea pe care o dorea sufletul său, ca împreună cu cei ce au luat jugul Domnului să cânte totdeauna: Aliluia!

Icosul 6:

După ce te-ai slobozit de la împăratul, ai împărţit toată averea săracilor, şi ca un cerb ai alergat la dunările părinţilor, iar noi, smerenia ta o cinstim cu laude zicând:

Bucură-te, că de smerenia ta s-au bucurat cetele cereşti iar cetele întunericului s-au ruşinat;

Bucură-te, că în osteneli şi în rugăciuni te-ai sârguit;

Bucură-te, că în Lavra Sfântului Sava ai strălucit;

Bucură-te, că întru cea desăvârşită tăiere de voie chibzuită răbdare te-ai nevoit;

Bucură-te, că prin îvăţătura bătrânului tău om duhovnicesc în chipul Sfintei Treimi te-ai făcut;

Bucură-te, că fără mânie şi cârtire ai vieţuit;

Bucură-te, că ispitit fiind de bătrânul ai fost trimis ca lucrul mâinilor în cetatea cea slăvită a Damascului să îl duci;

Bucură-te, că lucrând fapta cea bună a ascultării, pildă bună te-ai arătat;

Bucură-te, temeiul călugăriţelor întru toată fapta bună;

Bucură-te, al smereniei ales filosof;

Bucură-te, fiu fericit, următor şi ascultător al lui Iisus Hristos;

Bucură-te, că tuturor darurilor duhovniceşti lăcaş te-ai făcut;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi luminător a toată lumea!

Condacul 7:

Mutându-se către Domnul un monah, fratele lui, cu lacrimi te-a rugat ca să-i mângâi sufletul lui cu o cântare alcătuită de tine. Deci pentru dragostea acestui frate ai alcătuit două tropare, ce se cântă deasupra gropii. Bătrânul însă înţelegând cântarea te-a izgonit din casa sa ca pe un neascultător, iar prin mijlocirea mai multor părinţi, cu multă greutate te-a primit iarăşi, pentru care te-ai bucurat şi mulţumind lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul 7:

Văzând bătrânul cea mai de pe urmă a ta smerenie, a săturat capul şi mâinile tale zicând: O, ce fel de pătimitor am născut şi întru umilinţă cu lacrimi te lăuda zicând:

Bucură-te, că preaslăvite mi s-a grăit, pentru tine de la Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, că pentru smerenia ta cea adâncă, te vei sui la muntele Bisericii;

Bucură-te, şi-ţi înalţă glasul tău cu tărie;

Bucură-te, şi-ţi deschide gura ca să tragi Duh Sfânt;

Bucură-te, şi începe a vorbi nu în ghicituri, ci în dogme;

Bucură-te, şi vesteşte lumii cele ce Dumnezeu le-a scris în inima ta;

Bucură-te, curată inimă care răspunzi cuvânt bun;

Bucură-te, că cei însetaţi vor lua apă duhovnicească din scrierile, dogmele pravoslavnicei Biserici;

Bucură-te, că pe toate Bisericile Ierusalimului le vei împodobi ca pe nişte fecioare frumoase ale Domnului;

Bucură-te, că amărăciunea eresurilor o vei preface în dulceaţă;

Bucură-te, că alcătuirile tale vor binevesti moartea şi învierea lui Hristos;

Bucură-te, că glasul tău va răsuna până la marginile pământului;

Bucură-te, şi pe mine mă iartă te rog te rog că din neiscusinţă am fost piedică ţie;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 8:

Începând a scrie cărţi duhovniceşti şi cântări izvorâtoare de miere care veselesc Biserica ca şi cu o hrană şi izvor dulce, pe toţi îndemni a cânta lui Dumnezeu şi Născătoarei de Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Suindu-te la vrednicia preoţiei, îndoite osteneli ai adăugat, pentru care noi cinstindu-te, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, rău de apă, pururea curgător ;

Bucură-te, mireasa Bisericii bine mirositoare şi dulce;

Bucură-te, dulce şi grabnnic mângâietor celor amar mâhniţi;

Bucură-te, mustrător celor ce defaimă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu;

Bucură-te, ajutor celor din grele necazuri ;

Bucură-te, mare războinic împotriva vrăjmaşilor păgâni ;

Bucură-te, învăţător de suferinţe şi de bunătate;

Bucură-te, că hotărăşti pierderea norodului vrăjmaş lui Dumnezeu;

Bucură-te, că tu ai arătat că nimeni nu se va mântui de nu se va pocăi curat;

Bucură-te, înţelept îndreptător la cereasca mântuire;

Bucură-te, învăţător al smereniei şi al ascultării;

Bucură-te, defăimător al bogăţiilor pământeşti;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 9:

Fericim darul tău cel dumnezeiesc şi mintea cea ca un organ lovit de coarda Duhului care ne-a arătat slava lui Dumnezeu celui în Treime proslăvit pentru care întreită cântare îi aducem: Aliluia!

Icosul 9:

Făclie luminoasă din raza cea strălucitoare a Sfintei Treimi, ai dogmatisit pe cel în Treime închinat în trei feţe, dar un singur Dumnezeu adevărat şi a fiecăruia din cei trei ai arătat, invitând pe toţi a cinsti fiinţa Treimii, pentru ca pe un învăţat adevărat te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, dulce şi grabnic rugător pentru mântuire;

Bucură-te, întemeietorul credinţei;

Bucură-te, soare luminos;

Bucură-te, casa Sfântului Duh;

Bucură-te, că ai spus în faţa tuturor nefăţărnicia aceluia Unuia din Treime;

Bucură-te, că ai binecuvântat pe Fecioara Prea Curată;

Bucură-te, că ai slăvit cu laude minunea cea mare a Născătoarei de Dumnezeu;

Bucură-te, ceresc lucrător a celor de taină;

Bucură-te, al credincioşilor îndreptător de mântuire;

Bucură-te, mijlocitor către Dumnezeu a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, că acum fără mijlocire vezi lumina Sfintei Treimi;

Bucură-te, că de acolo ne trimiţi nouă mângâierea mântuirii;

Bucură-te, preafericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 10:

Strălucind ca o stea în mijlocul Părinţilor şi vieţuind cu plăcere de Dumnezeu, ai surpat eresurile şi ai dat Bisericii lumina cea adevărată, mutându-te la cereasca prăznuire, ca împreună cu cereştile cete în veci să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Înţelepţeşte-mă Doamne Dumnezeul meu, să laud pe dumnezeiescul Tău Cuvios, şi să aduc numiri potrivite dumnezeiescului ostenitor şi a toată lumea luminător zicând:

Bucură-te, minte spre toate cele înalte ridicată;

Bucură-te, a Damascului odraslă sfântă;

Bucură-te, vioară bine răsunătoare;

Bucură-te, viersuire dulce spre cele cereşti;

Bucură-te, privighetoare cu ascuţit şi dulce glas;

Bucură-te, porumbelul Domnului cel cu înaltă zburare;

Bucură-te, trestie degrab scriitoare;

Bucură-te, oglinda prin care am văzut taine cereşti;

Bucură-te, dar lămurit prin ispite;

Bucură-te, lumină curată care luminezi mintea;

Bucură-te, cel ce eşti dorit de îngeri;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 11:

Cu ce fel de cuvinte vom cinsti pomenirea ta preafericite Ioane, ca să fii tu rugător către Dumnezeu pentru toată lumea, ca unul ce ai câştigat îndrăzneală înaintea Sfintei Treimi şi a Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, ca împreună cu tine şi noi să cântăm: Aliluia!

Icosul 11:

Arătatu-s-a luminat darul lui Hristos peste tine şi lucrător cereştilor taine te-ai arătat, ca să fi sabie cu două ascuţişuri şi păstor turmei Sale; stâlp şi temelie neclintită Bisericii te-a dăruit pentru care mulţumim Făcătorului de bine, Dumnezeu şi pe tine te cinstim zicând:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a pus păzitor popoarelor;

Bucură-te, că prin tine bucurie în lume a venit;

Bucură-te, că prin tine eresurile au contenit;

Bucură-te, că eşti temeile şi întărire celor bine cinstitori;

Bucură-te, izvor care dai tămăduirile;

Bucură-te, că în tine Dumnezeu s-a sălăşluit;

Bucură-te, lumina celor întunecaţi;

Bucură-te, prin care necredincioşii se izgonesc;

Bucură-te, a tuturor mântuire;

Bucură-te, a celor ce prin tine iau luminată bucurie;

Bucură-te, a celor năpăstuiţi izbăvire;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 12:

Izbăveşte-ne Prea Cuvioase de eresurile care le seamănă vrăjmaşul, de năvălirile barbarilor, împacă tulburările Bisericii şi păzeşte-ne cu sfintele tale rugăciuni, de boală, de primejdii, de vrăjmaşi şi de războiul cel dintre noi, ca în pace fiind păziţi, să putem sta nevinovaţi înaintea înfricoşatului divan al Judecăţii lui Hristos, şi ajutorul tău cinstindu-l, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Închinându-ne cinstitului tău chip sfinte Ioane, prea Cuvioase, cinstim ostenelile tale, care ai arătat pentru întărirea credinţei, şi ca pe un pustnic te lăudăm, ca pe un mucenic te cinstim, ca pe un Apostol te fericim şi ca pe un Părinte al pravoslavnicei Biserici te rugăm să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu, să dea pace sfintelor Biserici, şi la tot poporul viaţă cu fapte bune ca să te încununăm cu cântări ca acestea:

Bucură-te, mijlocitor al mântuirii noastre;

Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;

Bucură-te, vistierie de învăţături duhovniceşti;

Bucură-te, Iubitorule al Născătoarei de Dumnezeu;

Bucură-te, prieten al Apostolilor;

Bucură-te, veselie a Mucenicilor;

Bucură-te, cel ce ai cântat tuturor cu bucurie cântări de laudă;

Bucură-te, cel ce praznicele dumnezeieşti le-ai împodobit cu cuvinte de laudă;

Bucură-te, că acum împreună cu îngerii pe Dumnezeu slavosloveşti;

Bucură-te, că împreună cu cetele cereşti te veseleşti;

Bucură-te, că de la lumina Sfintei Treimi te luminezi;

Bucură-te, şi te roagă pentru sufletele noastre;

Bucură-te, şi ne dă tămăduire sufletelor noastre;

Bucură-te, şi-mi dăruieşte şi mie păcătosului mântuire;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Negrăită este milostivirea ta Doamne, prin care am cunoscut a Te slăvi pe Tine Cel Bun. Primeşte acum rugăciunile sfântului Tău slujitor, pe care noi păcătoşii îl cerem mijlocitor către Tine. Păzeşte-ne, cu puterea sfintei Tale Cruci şi ne fă părtaşi cu turma Ta cea aleasă, ca împreună cu Sfântul Tău, Cuviosul Ioan, să slăvim şi să cântăm slavei Tale: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruieşte-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor şi soare luminându-se şi învăţându-se a lăuda pomenirile sfinţilor cu bună cuviinţă, să te lăudăm :

Bucură-te, dulce viersuitor şi cântător frumos;

Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;

Bucură-te, al Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;

Bucură-te, al Maicii celei Sfinte şi Prea Curate, de laude scriitor;

Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;

Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;

Bucură-te, că învăţându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;

Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă şi alăută de Duh purtată;

Bucură-te, luceafăr între stele;

Bucură-te, noule David, dulce cântător;

Bucură-te, fluier păstoresc care îndulceşti auzul şi gândurile;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

şi Condacul 1:

Pe trâmbiţa cea sfinţită şi bine glăsuitoare, pe înţeleptul şi îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învăţăturile Domnului şi Mântuitorului nostru, veniţi toţi întru aleasa şi slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând aşa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Născătoare de Dumnezeu fecioară Bucură-te, ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut nouă pe Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum ş în ceasul morţii noastre, Amin.

Nădejdea mea este Tatăl scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh. Treime Sfântă, Slavă Ţie.

Vrednică eşti cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai preaslăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădajduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai preaslăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale Născătoarei de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Miluieşte-ne pe noi. Amin.