Acatistul Sfântului Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului

Troparul Sfântului Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului, glasul al 4-lea:

Petrecând, înţelepte, viaţa ta cu cuvioşie, te-ai împodobit cu veşmântul cel luminat al arhieriei, sfinţite nevoitorule Modest. Drept aceea, şi nevoindu-te prea cu osârdie, Părinte, acum întru veselie împreună cu Hristos te bucuri, rugându-te pentru noi toţi, care te lăudăm pe tine.

Condacul 1

Pe ierarhul şi Mucenicul lui Hristos, pe marele Modest, veniţi, credincioşi, la preacinstita lui pomenire, să-l lăudăm cu dumnezeieşti cântări, că, fiind plin de dragoste de Dumnezeu şi de toată făptura Lui, s-a făcut plin de darul tămăduirii a toată boala animalelor celor necuvântătoare. Prin aceasta fiind nouă, oamenilor, mare ajutor în necazuri şi nevoile noastre, al celor ce-l rugăm cu credinţă şi cu smerită mulţumire îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Icosul 1

Din părinţi binecredincioşi fiind născut, dăruit lor de Dumnezeu la bătrâneţe prin rugăciune, ca pe Samuil cel de demult Anei, lucru minunat care ne îndeamnă pe noi credincioşii a lăuda pe Dumnezeul minunilor, iar către tine, Sfinte Modest, a zice unele ca acestea:
Bucură-te, rod câştigat prin rugăciune;
Bucură-te, odraslă luminoasă a familiei creştine;
Bucură-te, rod dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, naştere de bucurie tatălui tău;
Bucură-te, veselia maicii tale Teodula;
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu a fi păstor oilor Sale;
Bucură-te, fiu de părinţi care cu mucenicii s-au numărat;
Bucură-te, odrăslire creştină în cetatea Sevastiei;
Bucură-te, a bunilor tăi părinţi bucurie;
Bucură-te, cel sfinţit mai înainte de naştere;
Bucură-te, că te-ai făcut lăcaş Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 2-lea

Numai câteva luni aveai, când tatăl tău, Eusebie, a fost pârât ca este creştin lui Maximiam, împăratul roman şi păgân de atunci, care a poruncit îndată să fie legat şi aruncat în temniţă. Şi aşa părintele tău a început la bătrâneţe a patimi pentru Hristos, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Umplându-se de râvnă iubitoare de Hristos şi mama ta, Teodula, n-a vrut să rămână despărţită de nevoinţa tatălui tău. De aceea te-a luat în braţe şi a mers la dânsul în închisoare, unde a fost oprită şi ea. Şi acolo, împreună rugându-se, şi-au dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar tu, Sfinte Modest, ai fost găsit de paznicii închisorii, viu, lângă trupurile reci ale părinţilor mucenici, gângurind, prunc nevinovat, orfan şi lipsit de ajutorul părintesc de la cinci luni. Gândind la o privelişte tristă ca aceasta, nu ne pricepem ce vom zice decât unele ca acestea:
Bucură-te, naştere a celor cu rod însutit;
Bucură-te, fiu de neam blagoslovit;
Bucură-te, cel plin de dorul Duhului;
Bucură-te, cel păstrat viu ca să slujeşti Domnului;
Bucură-te, că din faşă ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, că de mic crucea Lui ai luat;
Bucură-te, cel ales a fi plăcut Domnului;
Bucură-te, că o dată cu viaţa ai început a pătimi pentru Domnul;
Bucură-te, că fiind despărţit, prin moarte, de părinţii tăi, Domnul te-a luat;
Bucură-te, că ai rămas în grija Celui ce te-a dat;
Bucură-te, că pentru numele lui Hristos n-ai avut când striga numele părinţilor tăi;
Bucură-te, că pentru Hristos n-ai avut vreme de a-i cunoaşte pe ei;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 3-lea

Auzind împăratul de moartea părinţilor tăi, a poruncit păzitorilor închisorii să te aducă la el şi, văzându-te prunc frumos, te-a dat spre creştere unui sfetnic împărătesc, cu gândul să te facă slujitor zeului cel mincinos la care se închina el; însă tu ajungând la vârsta de doisprezece ani şi aflând că părinţii tăi au murit în închisoare, pentru că erau creştini, ai voit să ştii ce este creştinătatea şi ai aflat taina aceasta tot de la un creştin. Aşa ai urât păgânătatea şi ai iubit creştinătatea cântând Dumnezeului cel Adevărat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Aflând cât de mare şi mai presus de toate este credinţa creştină, ai început a te gândi cum să ieşi dintre păgâni, şi aflând prilej bun, ai fugit la mormântul părinţilor tăi, rugându-te lor cu lacrimi să te scoată cu rugăciunile lor, cele către Dumnezeu, din adunarea necredincioşilor, învrednicindu-te luminării cu Sfântul Botez. Fericim buna înţelegere şi râvna ta cea din tânără vârstă şi lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce ţi le-a dăruit, iar ţie îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-te, înţelepţitule de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai cunoscut pe Făcătorul tău;
Bucură-te, că ai crescut ca un trandafir între spini;
Bucură-te, că de închinarea la idoli ai fugit;
Bucură-te, că închinarea cea adevărată ai iubit;
Bucură-te, că la părinţii tăi mucenici cu rugăciune ai alergat;
Bucură-te, că ei de închinăciunea idolească te-au scăpat;
Bucură-te, că te-ai făcut vas curat, plin de darul Duhului;
Bucură-te, bun alergător pe urmele Domnului;
Bucură-te, cel ce ai ales calea cea mai bună;
Bucură-te, înţeleptule, iubitor de lumină;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 4-lea

Când ai ieşit din curtea împărătească, nu te-ai întors înapoi, căci din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, te-ai întâlnit cu un creştin argintar, care aflând dorinţa ta, te-a adus şi te-a dat arhiereului din Atena, ca să te înveţe credinţa creştină şi să te lumineze cu Sfântul Botez, pe care şi primindu-l, cu mare bucurie ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Când ai primit Sfântul Botez, Modest, un stâlp de foc din cer s-a văzut peste capul tău, umplându-te de darul facerii de minuni; căci îndată numai cu atingerea mâinii, ai vindecat pe fratele argintarului, de o boală foarte cumplită, asemenea şi pe un om îndrăcit. Pentru aceasta ne minunăm de vrednicia ta, primitorule de daruri mari de la Dumnezeu, şi grăim către tine aşa:
Bucură-te, luminatule cu Sfântul Botez;
Bucură-te, că Sfântul Duh te-a luminat cu a Sa umbrire;
Bucură-te, că ai primit darul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că îndată ai început a vindeca boli şi neputinţe;
Bucură-te, frumosule la suflet şi luminat;
Bucură-te, vas curat şi prealuminat;
Bucură-te, că îndată ai început a da darul pe care de la Dumnezeu l-ai primit;
Bucură-te, că Dumnezeu S-a preamărit prin tine;
Bucură-te, că ai vindecat pe cel chinuit de boală grea;
Bucură-te, că ai izgonit duhul cel rău din cel îndrăcit;
Bucură-te, cel plin de dar dumnezeiesc;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce pătimesc;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 5-lea

Pentru credincioşia ta, argintarul acela te-a făcut moştenitor averii sale, la fel cu fiii săi, prin testament; însă aceia s-au umplut de zavistie şi te-au vândut ca pe un rob, unui necredincios de la care, timp de şapte ani, multe necazuri ai pătimit. Însă tu, prin răbdare şi rugăciune neîncetată către Dumnezeu, l-ai adus la credinţă, scăpându-l de foametea cea sufletească, ca şi oarecând Iosif pe fraţii săi de foametea cea trupească, căci s-a botezat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, prin neîncetată rugăciune, ai adus la mântuire sufletul necredinciosului, căci darul Duhului Sfânt era cu tine. Roagă-te, Sfinte Modest, şi pentru noi, cei ce suntem necăjiţi de ispitele şi de vrăjmăşia duhurilor răutăţii; fă rugăciune cu dinadinsul pentru uşurarea noastră din nevoi, ca să strigăm din adâncul inimii către tine:
Bucură-te, învăţător de tainele credinţei;
Bucură-te, luminarea celor din adâncul necunoştinţei;
Bucură-te, îndreptare celor rătăciţi;
Bucură-te, lauda celor prin tine mântuiţi;
Bucură-te, lăcaşul luminii celei Dumnezeieşti;
Bucură-te, îndrumător în cele duhovniceşti;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor asupriţi;
Bucură-te, risipitor întristării de la cei ce te cheamă în ajutorul lor;
Bucură-te, şi a noastră nădejde de scăpare;
Bucură-te, cel ce eşti în durerile noastre alinare;
Bucură-te, împlinitorul dorinţelor celor bune ale fiecărui om care la tine aleargă;
Bucură-te, scăpare din nevoi a celor ce cu credinţă se roagă;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 6-lea

După trecerea din viaţa aceasta a stăpânului tău, devenit, prin truda şi darul lui Dumnezeu, fiu duhovnicesc, ai mers la Ierusalim ca să te închini Sfintelor Locuri şi apoi te-ai retras în Muntele Sinai, unde ai făcut multe minuni, mai ales tămăduind animalele; că ai primit de la Dumnezeu mai mult acest dar, pentru că în tinereţe păstor de animale fiind, către ele milostiv te-ai arătat, înţelegând durerile lor. Deci, petrecând în preajma necuvântătoarelor făpturi ale Ziditorului a toate, te minunai de lucrurile Lui, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Urmând Domnului în bunătate, ai dorit a veni în ajutor oamenilor; de aceea ai cerut de la Dumnezeu darul vindecării de boli la animalele de care ei se folosesc în viaţa cea de toate zilele, mai ales a acelora care cu credinţă te cheamă în ajutor. Deci ajută-ne şi nouă, Sfinte Modest, dând sănătate vitelor noastre, căci nu vom tăcea vestind tuturor minunile tale şi către tine vom grăi aşa:
Bucură-te, al lui Dumnezeu plăcut;
Bucură-te, al lui Hristos iubitule;
Bucură-te, că poţi ajuta celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, mângâiere celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, cel ce încetezi bolile cu rugăciunile tale;
Bucură-te, cel ce potoleşti febra cea de trupuri stricătoare;
Bucură-te, că prin tine dobândim ajutor pentru dorinţele cerute;
Bucură-te, că ne poţi cere nouă de la Dumnezeu şi bunătăţile cele nevăzute;
Bucură-te, cel plin de milostivire şi de bunătate;
Bucură-te, că pentru tine ne dă Dumnezeu nouă şi vitelor noastre sănătate;
Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu dar de a izgoni mâhnirea din popor;
Bucură-te, mare rugător pentru noi către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 7-lea

Nu ai stat mult în liniştea muntelui, Sfinte, căci trecând din viaţa aceasta în cea veşnică Patriarhul Ierusalimului, Platon, ai fost ales tu, cu minune, în scaunul văduvit; pentru că înaintea ta s-au deschis uşile bisericii când te-ai rugat, iar credincioşii au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Povăţuit fiind de dumnezeiescul dar, ai mers în biserică în timpul când cetăţenii Ierusalimului îşi căutau păstor duhovnicesc. Şi când au văzut că tu, Sfinte, ai deschis uşile bisericii cu rugăciunea, îndată te-au ales păstor al lor, ca pe un vrednic de slujire arhierească, şi bucurându-se de buna aflare, cu un glas lăudau pe Dumnezeu, iar către tine, Sfinte, grăiau unele ca acestea:
Bucură-te, cel dăruit nouă de Dumnezeu;
Bucură-te, bunul nostru păstor şi arhiereu;
Bucură-te, cel trimis de sus să ne păstoreşti;
Bucură-te, bucuria fiilor tăi duhovniceşti;
Bucură-te, lauda şi cinstea ierarhilor;
Bucură-te, luminarea creştinilor;
Bucură-te, sfeşnic în Biserică luminos;
Bucură-te, aducerea celor rătăciţi la Hristos;
Bucură-te, tâlcuire dreaptă a scripturilor sfinte;
Bucură-te, bună păzire a dogmelor celor drepte;
Bucură-te, luminat ierarh al Sionului;
Bucură-te, mare plăcut al Domnului;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 8-lea

Locuitorii Ierusalimului cei binecredincioşi, văzând minunile ce le făceai şi ajutorul cel grabnic ce dobândeau prin mijlocirea ta, se minunau şi lăudau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Între cetăţenii Ierusalimului erau şi necredincioşi care cereau dovezi, voind a şti cu a cui putere faci minuni, şi unii îndrăzneau a zice că nu cu puterea lui Dumnezeu le faci; iar tu, Sfinte, le-ai împlinit dorinţa, căci în faţa lor şi a mult popor, chemând numele Domnului, ai omorât un balaur mare. Atunci ei au crezut că eşti mare plăcut al lui Dumnezeu şi cu puterile Lui faci minunile şi, împreună cu cei credincioşi, te lăudau zicând:
Bucură-te, întărirea în credinţă a celor rătăciţi;
Bucură-te, bucuria şi lauda celor mântuiţi;
Bucură-te, stâlp al dreptei credinţe bine întărit şi neclintit;
Bucură-te, că prin mari minuni dreapta credinţă ai întărit;
Bucură-te, că ai fost arătat oamenilor de către Duhul Sfânt;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost ales şi sfinţit;
Bucură-te, cel uns cu undelemnul bucuriei;
Bucură-te, cel primitor de darul tămăduirii;
Bucură-te, că prin credinţă tare şi fapte minunate te-ai făcut lumii arătat;
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat dar de tămăduiri şi te-a înălţat;
Bucură-te, bucuria celor ce te au părinte;
Bucură-te, rugător fierbinte şi pentru noi către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 9-lea

Ajungând vestea minunilor tale, pe care le făceai, tămăduind animalele şi mai ales omorârea balaurului, până la împăratul, acela mai întâi s-a mirat, dar mai pe urmă socotind că prin farmece faci acestea, pentru că era necredincios, a trimis să te aducă înaintea lui la întrebare. Şi încă pe drum mergând, în faţa ostaşilor ai tămăduit boii unui preot, care pentru tine a preamărit pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Împăratul cel necredincios, pentru că nu se pricepea, cu ce putere faci mereu întrebându-te, zicea că înşeli oamenii; însă credincioşii ştiind că le faci cu puterea lui Hristos, îţi ziceau în taină unele ca acestea:
Bucură-te, că ai început a-ţi aduce sufletul ca pe o mireasă lui Iisus;
Bucură-te, că prin aceasta ne întăreşti şi pe noi, în credinţa cea în Hristos;
Bucură-te, cel plin de dragoste dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce mergi să înmulţeşti cetele mucenicilor;
Bucură-te, cel ce bucuri în calea ta cetele îngerilor;
Bucură-te, cel ce ne întăreşti pe noi, credincioşii care lăudăm nevoinţele tale;
Bucură-te, mustrarea necredincioşilor care nu pricep faptele şi cugetele tale;
Bucură-te, că pe tiranul împărat îl ruşinezi cu vorba ta;
Bucură-te, că noi credincioşii ne bucurăm de îndrăzneala ta;
Bucură-te, că ai fost chemat să mărturiseşti adevărul înaintea oamenilor;
Bucură-te, că prin această mărturie eşti mare în Împărăţia cerurilor;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 10-lea

Stând înaintea necredinciosului împărat şi răspunzându-i, l-ai mustrat pentru orbirea lui sufletească în care se afla; iar el, mâniindu-se, a poruncit ostaşilor să te lege de nişte asine sălbatice, care fugind, să te târască şi să te omoare; însă tu, Sfinte, numai atingându-te de ele, te-ai dezlegat şi ai cântat cu mare glas lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

A doua oară legându-te slujitorii de asine, le sileau să meargă; şi întâlnind un om, a început a te ruga să-i dai înmulţirea vitelor sale. Deci milostivindu-te spre el, Sfinte, ai oprit asinele şi ai binecuvântat turma lui să aibă rod îndoit, iar el, câştigându-şi cele cerute, s-a dus bucurându-se. Şi cei ce au văzut cele făcute de tine îţi grăiau:
Bucură-te, mângâierea noastră şi ajutorul nostru;
Bucură-te, vistieria facerii de bine;
Bucură-te, comoară plină de milostivire;
Bucură-te, că şi în chinuri fiind, de alţii te îngrijeşti;
Bucură-te, că poţi cu rugăciunea turmele lor să înmulţeşti;
Bucură-te, că acum toţi te ştiu ca grabnic ajutător;
Bucură-te, al celor ce se ostenesc întăritor;
Bucură-te, mângâietorul săracilor;
Bucură-te, bun chivernisitor al văduvelor;
Bucură-te, dăruitor de bucurii orfanilor;
Bucură-te, înzestrătorul fecioarelor;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 11-lea

Văzând împăratul chinuitor că nimic n-a sporit asupra ta cu asinele, pentru că ele fiind dezlegate de tine cu puterea lui Dumnezeu s-au întors de unde au plecat, a poruncit să fii chinuit cu alte munci cumplite de către slujitori, care ţi-au bătut piroane şi te-au silit să mergi pe ţepuşe de fier puse pe pământ, te-au bătut cu pietre, apoi te-au pus într-un vas de aramă cu plumb fierbinte; însă tu, Sfinte, cu ajutorul lui Dumnezeu, din toate acestea ai ieşit nevătămat, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Neputând tiranul să te biruiască nici cu chinurile acelea, a poruncit să ţi se taie capul; iar tu, Sfinte, auzind de acea hotărâre, te-ai bucurat mult şi cu veselie mare ai mers la locul rânduit de tăiere, unde iarăşi te-ai rugat Domnului, ca să-ţi dăruiască darul cel dat mai înainte, al tămăduirii animalelor tuturor acelora care vor cinsti mucenicia ta cea pentru Hristos; iar noi, după puterea priceperii noastre, ne străduim a-ţi aduce laude ca acestea:
Bucură-te, Sfinţite Modest, mare făcător de minuni;
Bucură-te, că totdeauna sunt primite de Domnul sfintele tale rugăciuni;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat, de la turmele animalelor, la păstorirea oilor celor cuvântătoare din Ierusalim;
Bucură-te, că eşti părinte al nostru, care cu credinţă cinstim pomenirea ta;
Bucură-te, că atât de mult ai iubit oamenii, ca ai cerut de la Dumnezeu dar ca să-i poţi ajuta în nevoi;
Bucură-te, că având dragoste de fraţi, ai iubit pe Hristos, Care S-a jertfit pentru noi;
Bucură-te, că pentru Hristos, piroane ascuţite în picioarele tale ai suferit;
Bucură-te, că pentru Hristos, ţi s-a turnat pe trup smoală şi plumb topit;
Bucură-te, că şi alte chinuri pentru Dânsul ai răbdat;
Bucură-te, că darul lui Hristos, din toate acelea te-a scos nevătămat;
Bucură-te, că, pentru Hristos, la urmă de toate capul ţi s-a tăiat;
Bucură-te, că aşa cu cunună mucenicească te-ai încununat;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 12-lea

Am auzit, Sfinte, în ce fel ţi-ai petrecut viaţa pe pământ, de minunile şi de ajutorul cel dat credincioşilor; ba unii din noi am şi primit ajutorul tău de multe ori, când te-am chemat. De aceea, acum, cu credinţă şi cu smerenie te rugăm să fim izbăviţi de orice necaz, primejdie sau boală ce ar veni asupra animalelor noastre, pentru păcatele noastre sau din răutatea diavolului, că fiind păziţi de orice rău cu rugăciunile tale, să-L preamărim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Minunându-ne de minunile multe pe care le-ai făcut şi pe care şi acum le faci cu cei care te roagă cu credinţă, preamărim pe Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat asemenea dar, Sfinţite Modest; ajută-ne nouă acum, ca să-ţi strigăm ţie:
Bucură-te, Părintele nostru, al celor ce cu credinţă alergăm la tine;
Bucură-te, cel ce ne umpli pe noi de facerile tale de bine;
Bucură-te, cel ce ai luat dar şi în dar ne dai nouă, cu milostivire;
Bucură-te, că tu ai câştigat multă îndrăzneală către Dumnezeu;
Bucură-te, că Dumnezeu îţi ascultă rugăciunea ce o faci pentru noi;
Bucură-te, că, pentru solirea ta, îndată ne scoate din nevoi;
Bucură-te, că toţi alergăm la folosinţa ta ca la un liman de linişte;
Bucură-te, că tu ne poţi scăpa animalele noastre de boli şi de a vrăjmaşului ispite;
Bucură-te, că, numai cât te numim, şi dobândim izbăvire de tot răul;
Bucură-te, că numele tău este înfricoşător duhurilor celor rele;
Bucură-te, grabnic izbăvitor din primejdii celor ce cu credinţă ţi se roagă;
Bucură-te, cel ce întâmpini cu alinare pe cei ce aleargă la folosinţa ta;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul al 13-lea

O, Preasfinţite Modest, primeşte acum de la noi smeritele noastre rugăciuni şi laude, pe care ţi le aducem astăzi în cinstea sfârşitului mucenicesc, pe care l-ai primit pentru mărturisirea credinţei în Hristos, şi cere pentru noi de la Dumnezeu iertare de greşeli şi izbăvirea de toată primejdia, de boli şi de tot răul ce vine asupra noastră, pentru păcatele noastre, ca fiind izbăviţi cu rugăciunile tale, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Din părinţi binecredincioşi…, Condacul 1: Pe ierarhul şi Mucenicul lui Hristos…,

Icosul 1

Din părinţi binecredincioşi fiind născut, dăruit lor de Dumnezeu la bătrâneţe prin rugăciune, ca pe Samuil cel de demult Anei, lucru minunat care ne îndeamnă pe noi credincioşii a lăuda pe Dumnezeul minunilor, iar către tine, Sfinte Modest, a zice unele ca acestea:
Bucură-te, rod câştigat prin rugăciune;
Bucură-te, odraslă luminoasă a familiei creştine;
Bucură-te, rod dăruit de Dumnezeu;
Bucură-te, naştere de bucurie tatălui tău;
Bucură-te, veselia maicii tale Teodula;
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu a fi păstor oilor Sale;
Bucură-te, fiu de părinţi care cu mucenicii s-au numărat;
Bucură-te, odrăslire creştină în cetatea Sevastiei;
Bucură-te, a bunilor tăi părinţi bucurie;
Bucură-te, cel sfinţit mai înainte de naştere;
Bucură-te, că te-ai făcut lăcaş Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

Condacul 1

Pe ierarhul şi Mucenicul lui Hristos, pe marele Modest, veniţi, credincioşi, la preacinstita lui pomenire, să-l lăudăm cu dumnezeieşti cântări, că, fiind plin de dragoste de Dumnezeu şi de toată făptura Lui, s-a făcut plin de darul tămăduirii a toată boala animalelor celor necuvântătoare. Prin aceasta fiind nouă, oamenilor, mare ajutor în necazuri şi nevoile noastre, al celor ce-l rugăm cu credinţă şi cu smerită mulţumire îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Modest, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!

şi aceste rugăciuni:

Rugăciunea Sfântului Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului, care se zice pentru animale

Doamne Iisuse Hristoase, Ziditorul lumii, învredniceşte-ne pe noi Împărăţiei Tale, că numai pe Tine singur, Stăpâne, Te-a dorit sufletul meu şi pentru numele Tău n-am socotit moartea şi chinurile. Deci, Iubitorule de oameni, să nu mă judeci pe mine nevrednic bunătăţilor tale, ci auzi-mă pe mine robul Tău şi primeşte această rugăciune a mea, şi care va chema numele meu şi va săvârşi pomenirea mea, a smeritului, fii lui ajutor, Doamne, şi nu-l părăsi pe el, ci umple-l pe el de tot binele şi dăruieşte-i milele Tale cele bogate. Şi cine va citi mucenicia nevoinţelor mele, blagosloveşte-l pe el, Doamne, şi toată averea lui, şi depărtează şi goneşte pentru numele robului Tău, Modest, de la toate animalele lui, toată vătămarea şi boala. Aşa, Stăpâne, caută din Sfânt lăcaşul Tău spre rugăciunea mea şi binecuvântează şi înmulţeşte animalele lui şi goneşte pentru numele robului Tău, Modest, de la toate animalele lui, toată vătămarea şi boala. Aşa, Stăpâne, caută din Sfânt lăcaşul Tău, spre rugăciunea mea şi binecuvântează şi înmulţeşte animalele lui, precum ai binecuvântat şi ai înmulţit turmele lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui Iacob şi ale tuturor celor ce au slujit Ţie, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune a Sfântului Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu Cel milostiv şi preabun. Cel ce ai făcut întru înţelepciune toată făptura cea înţeleasă şi simţită. Cel ce verşi îndurările tale peste toate cele făcute de Tine. Cel ce cu pronia Ta cea preabună, toate mai înainte le rânduieşti şi porţi grijă tuturor făpturilor Tale, celor materialnice şi nematerialnice, cuvântătoare şi necuvântătoare, însufleţite şi neînsufleţite, de la cele mai întâi până la cele mai de pe urmă. Căci nimic nu este neprevăzut, nici fără purtarea de grija cea de la Tine, Făcătorul şi Purtătorul de grijă a toate. Că tu eşti Cel ce deschizi mâna Ta şi umpli pe tot cel viu de bunăvoinţa. Tu eşti Cel ce răsari iarba animalelor şi păşune dându-le, spre slujba oamenilor. Tu eşti Cel ce de demult ai păzit turmele animalelor lui Israel, mai presus de rana cea purtătoare de moarte a animalelor întâi-născute ale egiptenilor. Tu eşti Care, prin iconomia întrupării Tale, ai surpat pe cel ce avea stăpânirea morţii, adică pe diavol, şi prin moartea Ta ai omorât moartea. Tu eşti Care, şi prin mine nevrednicul robul Tău, ai omorât pe şarpele, cel ce cu veninul său a stricat izvorul apei. Iar pe animalele cele ce băuseră dintr-însul şi muriseră le-ai înviat cu puterea Ta cea făcătoare de viaţă. Şi pe diavolul cel ce împreună a lucrat cu acesta l-ai silit a se face arătat, jurându-se că niciodată nu va îndrăzni a se înapoia, unde se va chema smeritul meu nume. Ţie mă rog, Stăpâne preabunule şi Făcătorule a toate, şi pe Tine Te chem, Cel ce eşti pricina a toată viaţa, ascultă această rugăciune a mea şi goneşte toată boala cea purtătoare de moarte şi vătămătoare, de la boii, caii, asinii, mularii, oile, caprele, albinele şi toate celelalte animalele ce sunt spre trebuinţă vieţii robilor Tăi (numele) a celor ce Te cheamă pe Tine, Dătătorul tuturor bunătăţilor, în numele meu. Şi dă, Doamne, tuturor celor ce săvârşesc pomenirea mea şi cu credinţă aleargă la moaştele mele pace statornică, înmulţire animalelor, îmbelşugare de grâu, vin şi untdelemn. Şi peste toate, lăsarea păcatelor, sănătatea trupurilor şi sufletelor veşnică mântuire. Aşa, Doamne, Iisuse Hristoase, cu obişnuita Ta milostivire plecându-te, îndură-Te asupra animalelor acestora ce pătimesc, secerându-se de secera morţii. Şi care neavând cuvânt, numai prin mugete şi prin tânguitoare glasuri fără de graiuri, cu jale îşi arată pătimirea şi durerea lor, încât şi pe cei cuvântători îi pleacă spre împreună-pătimirea cu ele. Dacă „dreptul se îndura spre animalele sale”, după cum este scris, cum nu Te vei îndura Tu asupra lor, Cel ce eşti Făcătorul şi purtătorul lor de grijă. Căci Tu, Preamilostive, Care şi de animalele cele din corabie ţi-ai adus aminte, bizuindu-ne pe bunătatea şi îndurarea Ta, milostiveşte-Te ca prin bună-petrecerea şi înmulţirea boilor şi a celorlalte animale, care au patru picioare, să se lucreze pământul, iar roadele să crească. Şi robii Tăi, cei ce cheamă numele Tău, cu îmbelşugare să strângă roadele ţarinilor lor, ca din aceasta, toată bună îndestulare având, să prisosească spre tot lucrul bun. Şi să Te slăvească pe Tine, dătătorul a tot binele, cinstindu-mă şi pe mine, robul Tău, şi fierbintele rugător al Împărăţiei Tale celei atotţiitoare. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinarea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte, şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

t, atunci se începe aşa:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătătilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Troparele de umilinţă, glasul al 6-lea

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Nascatoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, ca tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cred întru Unul Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi al nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; cel de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut; Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la  Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a facut om; Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat; Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, care din Tatăl purcede; Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci. Şi întru Una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Marturisesc un botez pentru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va sa vie. Amin.

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu trei închinăciuni).

Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Aliluia, Aliluia, Aliluia slavă Ţie Dumnezeule!

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă, Binecuvântat este cel vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Troparul Sfântului glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Condacul, glasul al 4-lea

Pe scriitorul de cântări şi cinstitul grăitor de Dumnezeu, pe învăţătorul Bisericii, şi dascălul şi luptătorul împotriva vrăjmaşilor, pe Ioan să-l lăudăm. Că luând crucea Domnului, toată înşelăciunea eresurilor a alungat-o, şi ca un cald mijlocitor către Dumnezeu, tuturor cere iertare de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin., (al Născătoarei de Dumnezeu)

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntată şi mijlocitoare stăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care, cu credinţă, strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea , pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de ppcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zamislit şi în pacate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întareste. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Pe trâmbiţa cea sfinţită şi bine glăsuitoare, pe înţeleptul şi îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învăţăturile Domnului şi Mântuitorului nostru, veniţi toţi întru aleasa şi slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând aşa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Icosul 1:

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruieşte-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor şi soare luminându-se şi învăţându-se a lăuda pomenirile sfinţilor cu bună cuviinţă, să te lăudăm :

Bucură-te, dulce viersuitor şi cântător frumos;

Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;

Bucură-te, al Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;

Bucură-te, al Maicii celei Sfinte şi Prea Curate, de laude scriitor;

Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;

Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;

Bucură-te, că învăţându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;

Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă şi alăută de Duh purtată;

Bucură-te, luceafăr între stele;

Bucură-te, noule David, dulce cântător;

Bucură-te, fluier păstoresc care îndulceşti auzul şi gândurile;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 2:

Plin de înţelepciune, iscusit, chibzuitor socotind prea bine firea celor ce sunt, ai schimbat cele vremelnice pe cele veşnice; pentru aceasta, acum, proslăvit fiind în ceruri, Împăratului Celui nemuritor împreună cu cetele cereşti aduci lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 2:

Luceafăr prealuminat, slăvit propovăduitor, văzător al tainelor lui Dumnezeu te-ai arătat prin curată viaţa ta, că învăţându-le bine ai sporit ca un lucrător în via Domnului, pentru aceasta te lăudăm zicând:

Bucură-te, odraslă sfântă din rădăcină bună;

Bucură-te, ramură înverzită în bună credinţă crescută;

Bucură-te, că sămânţa cea bună întru tine, pământ bun a aflat;

Bucură-te, că întru bună pedepsire crescând, de darurile veselitoare inima ta s-a umplut;

Bucură-te, că blândeţea smerenia şi frica de Dumnezeu în tine s-a aflat;

Bucură-te, că înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi de la Duhul Sfânt le-ai învăţat;

Bucură-te, din pruncie te-ai arătat cu depline înţelesuri duhovniceşti;

Bucură-te, că iubindu-te Sfântul Duh, peste tine bogate daruri a revărsat;

Bucură-te, că vas ales şi curat te-ai făcut;

Bucură-te, stea luminoasă care luminezi Biserica;

Bucură-te, sfeşnic care dai strălucire din întuneric;

Bucură-te, limpede lămuritor a binecuvântatei credinţe în Hristos;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 3:

Aflând Har părinţii tăi înaintea celor de alt neam, ca o minune era a vieţui în pace şi a te creşte în pravoslavnica credinţă, în acea vreme când sufla cu îngrozire vânt rău asupra celor ce cinsteau şi mărturiseau pe Hristos, păzindu-te cu dreapta celui Prea Înalt, spre a fi făclia Bisericii lui Hristos, strălucind la toată lumea şi învăţând pe toţi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Văzând părinţii tăi în târg un monah de vânzare, ce plângea amar, nu pentru lipsire de viaţă ci pentru câ în toată înţelepciunea omenească era desăvârşit şi el pe nimeni altul nu a învăţat, răscumpărându-l l-au adus în casa lor şi punându-te înaintea lui a zis: Iată părinte, fiul tău, fă-l pe el moştenitor bogăţiei tale duhovniceşti, arată-te iscusit căci este cu mintea sporită. Iar tu, în scurtă vreme toate le-ai învăţat; deci pentru înţelepciunea ta te lăudăm zicând:

Bucură-te, cel ce cu răbdare ai pătruns tainele cele înalte ale lui Dumnezeu;

Bucură-te, că în puţină vreme toată învăţătura o ai străbătut;

Bucură-te, că în filozofie înţelept lucrător te-ai arătat;

Bucură-te, că în meşteşugul muzicii pe toţi cei de pe pământ ai întrecut;

Bucură-te, al teologiei limpede dogmatic;

Bucură-te, că în toată înţelepciunea duhovnicească desăvârşit te-ai arătat;

Bucură-te, că de multe ori covârşea ucenicul pe dascăl;

Bucură-te, pom bineroditor care la vreme îşi aduce roada sa;

Bucură-te, că toată astronomia şi măsurarea pământului, bine le-ai învăţat;

Bucură-te, că bogăţie de învăţătură nouă ne-ai dăruit;

Bucură-te, înţeleptule lucrător în via Domnului tău;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 4:

Întru atâta învăţătură şi înţelepciune aflându-te Părinte, nu te-ai înălţat cu mintea în deşertăciune, ci precum un pom plin de roade, pe cât se înmulţesc roadele, și îşi pleacă ramurile sale, aşa cu înţelepciune ai ales a fi mai mic înaintea Domnului şi ca o candelă aprinsă cu focul dumnezeieştii doriri, cu smerenie cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Săvârşindu-şi dorirea cuviosul Cosma, moştenitor înţelepciunii pe Ioan lăsând, s-a dus în pustie căutând înţelepciunea cea duhovnicească şi bine săvârşindu-şi viaţa către Domnul s-a dus; iar tânărul Ioan s-a făcut sfetnic împăratului pământesc şi prieten celui ceresc pentru ostenelile cele pentru cinstirea sfintelor Icoane, de a cărui râvnă folosindu-ne şi noi, îl lăudăm aşa:

Bucură-te, că a crede în pravoslavie ne-ai înălţat;

Bucură-te, că a cinsti sfintele Icoane cinstit şi plăcut lucu lui Dumnezeu ai făcut;

Bucură-te, că această dogmă prin scrisoare o ai întărit;

Bucură-te, că pe cei bine credincioşi prin trimiteri însufleţite de Dumnezeu i-ai învăţat;

Bucură-te, că pentru această bună lucrare rău meşteşug vrăjmaşul a lucrat;

Bucură-te, că pe împăratul cu mânie asupra ta l-ai pornit;

Bucură-te, că mâna ta cea dreaptă a fost tăiată;

Bucură-te, că mucenic de bună voie te-ai arătat;

Bucură-te, că a fost tăiată dreapta ceea care mustra pe cei ce urăsc pe Dumnezeu;

Bucură-te, că slăbind de durere ai cerut mâna să o îngropi în pământ;

Bucură-te, că pătimind pentru sfintele Icoane dogmele s-au întărit;

Bucură-te, că podoaba învăţăturilor tale a înfrumuseţat Biserica;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 5:

Câştigând cererea şi luând mâna cea tăiată, ai intrat în cămară şi căzând înaintea Icoanei Prea Curatei Născătoarei de Dumnezeu şi suspinând din adâncul inimii plângând ai zis: vino degrab în ajutor Stăpână, Maică, şi vindecă mâna mea, ca să scrie ţie şi Fiului Tău pentru a cânta: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând în vedenie pe Maica Domnului cu ochi milostivi căutând spre tine a zis: „iată, sănătoasă este mâna ta, osteneşte-te precum te-ai făgăduit mie” şi deşteptându-te ai văzut mâna vindecată. Atunci luând în mână condei şi veselindu-te, ai scris cântare nouă: „Dreapta Ta Doamne, s-a proslăvit întru tărie” iar pe Născătoarea cea mântuitoare o fericeai zicând:

Bucură-te, mângâietoarea celor necăjiţi;

Bucură-te, ajutătoarea grabnică a celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, izvor de vindecări neaşteptat;

Bucură-te, picătura de rouă răcoritoare în focul necazurilor;

Bucură-te, cer curat şi locaş al Împăratului;

Bucură-te, Rai luminos şi mângâietor;

Bucură-te, liman lin celor din primejdii;

Bucură-te, Soare luminos ce luminezi în întunricul ispitelor;

Bucură-te, lauda tuturor creştinilor;

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu care m-ai îndumnezeit pe mine;

Bucură-te, că prorocii te-au numit pe tine, munte, uşă, masă şi sicriu sfânt;

Bucură-te, Scară, Sfeşnic, Scaun şi Năstrapă;

Bucură-te, Maica lui Dumnzeu, Mireasă, pururea Fecioară;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi luminător a toată lumea!

Condacul 6:

Auzind de tămăduire domnul saracinilor, căindu-se, rugă pe Ioan să se întoarcă între sfetnicii săi; dar el n-a tăgăduit minunea, însă ca un smerit a rugat să-l slobozească pe el ca să meargă pe calea pe care o dorea sufletul său, ca împreună cu cei ce au luat jugul Domnului să cânte totdeauna: Aliluia!

Icosul 6:

După ce te-ai slobozit de la împăratul, ai împărţit toată averea săracilor, şi ca un cerb ai alergat la dunările părinţilor, iar noi, smerenia ta o cinstim cu laude zicând:

Bucură-te, că de smerenia ta s-au bucurat cetele cereşti iar cetele întunericului s-au ruşinat;

Bucură-te, că în osteneli şi în rugăciuni te-ai sârguit;

Bucură-te, că în Lavra Sfântului Sava ai strălucit;

Bucură-te, că întru cea desăvârşită tăiere de voie chibzuită răbdare te-ai nevoit;

Bucură-te, că prin îvăţătura bătrânului tău om duhovnicesc în chipul Sfintei Treimi te-ai făcut;

Bucură-te, că fără mânie şi cârtire ai vieţuit;

Bucură-te, că ispitit fiind de bătrânul ai fost trimis ca lucrul mâinilor în cetatea cea slăvită a Damascului să îl duci;

Bucură-te, că lucrând fapta cea bună a ascultării, pildă bună te-ai arătat;

Bucură-te, temeiul călugăriţelor întru toată fapta bună;

Bucură-te, al smereniei ales filosof;

Bucură-te, fiu fericit, următor şi ascultător al lui Iisus Hristos;

Bucură-te, că tuturor darurilor duhovniceşti lăcaş te-ai făcut;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi luminător a toată lumea!

Condacul 7:

Mutându-se către Domnul un monah, fratele lui, cu lacrimi te-a rugat ca să-i mângâi sufletul lui cu o cântare alcătuită de tine. Deci pentru dragostea acestui frate ai alcătuit două tropare, ce se cântă deasupra gropii. Bătrânul însă înţelegând cântarea te-a izgonit din casa sa ca pe un neascultător, iar prin mijlocirea mai multor părinţi, cu multă greutate te-a primit iarăşi, pentru care te-ai bucurat şi mulţumind lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul 7:

Văzând bătrânul cea mai de pe urmă a ta smerenie, a săturat capul şi mâinile tale zicând: O, ce fel de pătimitor am născut şi întru umilinţă cu lacrimi te lăuda zicând:

Bucură-te, că preaslăvite mi s-a grăit, pentru tine de la Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, că pentru smerenia ta cea adâncă, te vei sui la muntele Bisericii;

Bucură-te, şi-ţi înalţă glasul tău cu tărie;

Bucură-te, şi-ţi deschide gura ca să tragi Duh Sfânt;

Bucură-te, şi începe a vorbi nu în ghicituri, ci în dogme;

Bucură-te, şi vesteşte lumii cele ce Dumnezeu le-a scris în inima ta;

Bucură-te, curată inimă care răspunzi cuvânt bun;

Bucură-te, că cei însetaţi vor lua apă duhovnicească din scrierile, dogmele pravoslavnicei Biserici;

Bucură-te, că pe toate Bisericile Ierusalimului le vei împodobi ca pe nişte fecioare frumoase ale Domnului;

Bucură-te, că amărăciunea eresurilor o vei preface în dulceaţă;

Bucură-te, că alcătuirile tale vor binevesti moartea şi învierea lui Hristos;

Bucură-te, că glasul tău va răsuna până la marginile pământului;

Bucură-te, şi pe mine mă iartă te rog te rog că din neiscusinţă am fost piedică ţie;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 8:

Începând a scrie cărţi duhovniceşti şi cântări izvorâtoare de miere care veselesc Biserica ca şi cu o hrană şi izvor dulce, pe toţi îndemni a cânta lui Dumnezeu şi Născătoarei de Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Suindu-te la vrednicia preoţiei, îndoite osteneli ai adăugat, pentru care noi cinstindu-te, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, rău de apă, pururea curgător ;

Bucură-te, mireasa Bisericii bine mirositoare şi dulce;

Bucură-te, dulce şi grabnnic mângâietor celor amar mâhniţi;

Bucură-te, mustrător celor ce defaimă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu;

Bucură-te, ajutor celor din grele necazuri ;

Bucură-te, mare războinic împotriva vrăjmaşilor păgâni ;

Bucură-te, învăţător de suferinţe şi de bunătate;

Bucură-te, că hotărăşti pierderea norodului vrăjmaş lui Dumnezeu;

Bucură-te, că tu ai arătat că nimeni nu se va mântui de nu se va pocăi curat;

Bucură-te, înţelept îndreptător la cereasca mântuire;

Bucură-te, învăţător al smereniei şi al ascultării;

Bucură-te, defăimător al bogăţiilor pământeşti;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 9:

Fericim darul tău cel dumnezeiesc şi mintea cea ca un organ lovit de coarda Duhului care ne-a arătat slava lui Dumnezeu celui în Treime proslăvit pentru care întreită cântare îi aducem: Aliluia!

Icosul 9:

Făclie luminoasă din raza cea strălucitoare a Sfintei Treimi, ai dogmatisit pe cel în Treime închinat în trei feţe, dar un singur Dumnezeu adevărat şi a fiecăruia din cei trei ai arătat, invitând pe toţi a cinsti fiinţa Treimii, pentru ca pe un învăţat adevărat te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, dulce şi grabnic rugător pentru mântuire;

Bucură-te, întemeietorul credinţei;

Bucură-te, soare luminos;

Bucură-te, casa Sfântului Duh;

Bucură-te, că ai spus în faţa tuturor nefăţărnicia aceluia Unuia din Treime;

Bucură-te, că ai binecuvântat pe Fecioara Prea Curată;

Bucură-te, că ai slăvit cu laude minunea cea mare a Născătoarei de Dumnezeu;

Bucură-te, ceresc lucrător a celor de taină;

Bucură-te, al credincioşilor îndreptător de mântuire;

Bucură-te, mijlocitor către Dumnezeu a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, că acum fără mijlocire vezi lumina Sfintei Treimi;

Bucură-te, că de acolo ne trimiţi nouă mângâierea mântuirii;

Bucură-te, preafericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 10:

Strălucind ca o stea în mijlocul Părinţilor şi vieţuind cu plăcere de Dumnezeu, ai surpat eresurile şi ai dat Bisericii lumina cea adevărată, mutându-te la cereasca prăznuire, ca împreună cu cereştile cete în veci să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Înţelepţeşte-mă Doamne Dumnezeul meu, să laud pe dumnezeiescul Tău Cuvios, şi să aduc numiri potrivite dumnezeiescului ostenitor şi a toată lumea luminător zicând:

Bucură-te, minte spre toate cele înalte ridicată;

Bucură-te, a Damascului odraslă sfântă;

Bucură-te, vioară bine răsunătoare;

Bucură-te, viersuire dulce spre cele cereşti;

Bucură-te, privighetoare cu ascuţit şi dulce glas;

Bucură-te, porumbelul Domnului cel cu înaltă zburare;

Bucură-te, trestie degrab scriitoare;

Bucură-te, oglinda prin care am văzut taine cereşti;

Bucură-te, dar lămurit prin ispite;

Bucură-te, lumină curată care luminezi mintea;

Bucură-te, cel ce eşti dorit de îngeri;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 11:

Cu ce fel de cuvinte vom cinsti pomenirea ta preafericite Ioane, ca să fii tu rugător către Dumnezeu pentru toată lumea, ca unul ce ai câştigat îndrăzneală înaintea Sfintei Treimi şi a Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, ca împreună cu tine şi noi să cântăm: Aliluia!

Icosul 11:

Arătatu-s-a luminat darul lui Hristos peste tine şi lucrător cereştilor taine te-ai arătat, ca să fi sabie cu două ascuţişuri şi păstor turmei Sale; stâlp şi temelie neclintită Bisericii te-a dăruit pentru care mulţumim Făcătorului de bine, Dumnezeu şi pe tine te cinstim zicând:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a pus păzitor popoarelor;

Bucură-te, că prin tine bucurie în lume a venit;

Bucură-te, că prin tine eresurile au contenit;

Bucură-te, că eşti temeile şi întărire celor bine cinstitori;

Bucură-te, izvor care dai tămăduirile;

Bucură-te, că în tine Dumnezeu s-a sălăşluit;

Bucură-te, lumina celor întunecaţi;

Bucură-te, prin care necredincioşii se izgonesc;

Bucură-te, a tuturor mântuire;

Bucură-te, a celor ce prin tine iau luminată bucurie;

Bucură-te, a celor năpăstuiţi izbăvire;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 12:

Izbăveşte-ne Prea Cuvioase de eresurile care le seamănă vrăjmaşul, de năvălirile barbarilor, împacă tulburările Bisericii şi păzeşte-ne cu sfintele tale rugăciuni, de boală, de primejdii, de vrăjmaşi şi de războiul cel dintre noi, ca în pace fiind păziţi, să putem sta nevinovaţi înaintea înfricoşatului divan al Judecăţii lui Hristos, şi ajutorul tău cinstindu-l, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Închinându-ne cinstitului tău chip sfinte Ioane, prea Cuvioase, cinstim ostenelile tale, care ai arătat pentru întărirea credinţei, şi ca pe un pustnic te lăudăm, ca pe un mucenic te cinstim, ca pe un Apostol te fericim şi ca pe un Părinte al pravoslavnicei Biserici te rugăm să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu, să dea pace sfintelor Biserici, şi la tot poporul viaţă cu fapte bune ca să te încununăm cu cântări ca acestea:

Bucură-te, mijlocitor al mântuirii noastre;

Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;

Bucură-te, vistierie de învăţături duhovniceşti;

Bucură-te, Iubitorule al Născătoarei de Dumnezeu;

Bucură-te, prieten al Apostolilor;

Bucură-te, veselie a Mucenicilor;

Bucură-te, cel ce ai cântat tuturor cu bucurie cântări de laudă;

Bucură-te, cel ce praznicele dumnezeieşti le-ai împodobit cu cuvinte de laudă;

Bucură-te, că acum împreună cu îngerii pe Dumnezeu slavosloveşti;

Bucură-te, că împreună cu cetele cereşti te veseleşti;

Bucură-te, că de la lumina Sfintei Treimi te luminezi;

Bucură-te, şi te roagă pentru sufletele noastre;

Bucură-te, şi ne dă tămăduire sufletelor noastre;

Bucură-te, şi-mi dăruieşte şi mie păcătosului mântuire;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Negrăită este milostivirea ta Doamne, prin care am cunoscut a Te slăvi pe Tine Cel Bun. Primeşte acum rugăciunile sfântului Tău slujitor, pe care noi păcătoşii îl cerem mijlocitor către Tine. Păzeşte-ne, cu puterea sfintei Tale Cruci şi ne fă părtaşi cu turma Ta cea aleasă, ca împreună cu Sfântul Tău, Cuviosul Ioan, să slăvim şi să cântăm slavei Tale: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Ale tale laude voind a le începe eu, dăruieşte-mi mie Darul glasului tău cel cu miere curgător, pe care Biserica cea pravoslavnică, ca de la un izvor şi soare luminându-se şi învăţându-se a lăuda pomenirile sfinţilor cu bună cuviinţă, să te lăudăm :

Bucură-te, dulce viersuitor şi cântător frumos;

Bucură-te, tainic slujitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, al cerescului Părinte ales cuvântător;

Bucură-te, al Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu propovăduitor;

Bucură-te, al Maicii celei Sfinte şi Prea Curate, de laude scriitor;

Bucură-te, cel ce cu cântări cinstind-o cu mii de nume o ai numit-o;

Bucură-te, că de raza Sfintei Treimi fiind tu strălucit ai intrat în Dumnezeiescul Duh;

Bucură-te, că învăţându-te cele negrăite, alt Moise te-ai arătat;

Bucură-te, steaua lumii cea prea luminoasă şi alăută de Duh purtată;

Bucură-te, luceafăr între stele;

Bucură-te, noule David, dulce cântător;

Bucură-te, fluier păstoresc care îndulceşti auzul şi gândurile;

Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

şi Condacul 1:

Pe trâmbiţa cea sfinţită şi bine glăsuitoare, pe înţeleptul şi îndreptătorul Bisericii, organul cel cu dulce viers, care a cântat cu închipuire învăţăturile Domnului şi Mântuitorului nostru, veniţi toţi întru aleasa şi slăvită prăznuire veselindu-ne cu întocmită cântare să-l lăudăm zicând aşa: Bucură-te, prea fericite Ioane, Părinte şi învăţător a toată lumea!

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Născătoare de Dumnezeu fecioară Bucură-te, ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut nouă pe Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum ş în ceasul morţii noastre, Amin.

Nădejdea mea este Tatăl scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh. Treime Sfântă, Slavă Ţie.

Vrednică eşti cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai preaslăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împaraţia Ta, fie voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădajduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai preaslăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale Născătoarei de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Miluieşte-ne pe noi. Amin.